ESF

ES2

Ieguldījums Tavā nākotnē

  VSAC „Kurzeme” piedāvā ģimenēm, kuru aprūpē ir personas ar garīga rakstura traucējumiem, izmantot

„Atelpas brīža pakalpojumu”.

            „Atelpas brīža pakalpojums” sniedz atslodzi ģimenei, kurā ir personas ar garīga rakstura traucējumiem, vienlaikus nodrošinot speciālistu atbalstu personas sociālo prasmju uzlabošanai.

 Pakalpojuma ietvaros klientam tiek nodrošināta sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija, naktsmītne, ēdināšana, veselības aprūpe (izmantojot ārsta nozīmētos personīgos medikamentus).

Pakalpojuma mērķa grupa:

            Pilngadīgas personas 1., 2. grupas invalīdi ar garīga rakstura traucējumiem.

 Pakalpojuma sniegšanas vieta un ilgums :

  • VSAC „Kurzeme” filiāle „Iļģi”, Grobiņas novads, Grobiņas pagasts „Iļģi”.
  • „Atelpas brīža pakalpojums” tiek sniegts uz laiku līdz 1 mēnesim.

Pakalpojuma samaksas kārtība:

  • Samaksa par pakalpojumu notiek pamatojoties uz pakalpojuma sniedzēja un pakalpojuma ņēmēja noslēgto līgumu.
  • Pakalpojuma cena (21.77 euro vienai personai dienā ) noteikta pamatojoties uz LR Ministru kabineta 24.09.2013. noteikumiem Nr. 901 „Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestāžu maksas pakalpojumu cenrādis”.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:       

  • Personas vai personas likumiskā pārstāvja ( ja to paredz personas rīcībspējas ierobežojums) iesniegums;
  • Pase vai personas apliecība (uzrādīt, ar derīgu termiņu);
  • invaliditāti apliecinošs dokuments (izziņa vai invalīda apliecība);
  • sociālā dienesta sagatavots personas vajadzību novērtējums (saskaņā ar 2008. gada 21.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr.288. „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība”);
  • psihiatra atzinums par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesamību pakalpojuma saņemšanai;
  • ģimenes ārsta atzinums par medicīnisko kontrindikāciju neesamību pakalpojuma saņemšanai un ierakstiem par veiktajām potēm, krūškurvja rentgenu pēdējā gada laikā, nozīmēto terapiju, sievietēm par ginekologa pārbaudi pēdējā gada laikā.

Pakalpojumu saņemšanai nepieciešamie dokumenti jāiesniedz vismaz 3 dienas pirms pakalpojuma saņemšanas VSAC „Kurzeme” pakalpojumu nodrošināšanas nodaļā Grobiņas novada, Grobiņas pagasta „Iļģi”.

Personas līdzi ņemamo lietu sarakstu saskaņo ar personu vai personas ģimenes locekli dokumentu iesniegšanas dienā.

Ģimene sniedz īsu raksturojumu par personas garīgo rakstura traucējumu izpausmēm, uzvedības īpatnībām, ieradumiem, ierasto dienas režīmu un interesēm.

Lai saņemtu atbildes uz visiem interesējošiem jautājumiem, zvaniet

Antra Ose 63491793 vai 28377121

darba dienās no plkst. 9.00 - 16.00


VSAC "KURZEME" sniegto maksas pakalpojumu cenrādis (Ls un EURO), spēkā no 27.09.2013.

Valsts sociālās aprūpes centrs ''Kurzeme'' sniedz maksas pakalpojumus saskaņā ar 2013. gada 24. septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 901 ''Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestāžu maksas pakalpojumu cenrādis''.

 


 VSAC "Kurzeme" sniegto maksas pakalpojumu cenrādis (Ls un EURO), spēkā no 27.09.2013.

24.09.2013. Ministru kabineta noteikumi Nr.901