logo LM  Valsts budžeta izdevumi Labklājības ministrija:

 


logo VK  Ministriju un centrālo valsts iestāžu pārskati

 


VSAC "Kurzeme" budžets 2019.gadā

pdfVSAC Kurzeme Tāme 2019

pdfVSAC Kurzeme ziedojumu tāme 2019

pdfVSAC Kurzeme plānotais budžets 2019.gadam

pdfVSAC Kurzeme Tāme 2019 "Nozares centralizēto funkciju izpilde"

pdfPārrobežu projekta LLI-336 "Veiksmīga psiholoģiskā un sensorā rehabilitācija bērniem un pieaugušajiem, kas cieš no garīgās un uzvedības traucējumiem " izdevumu Tāme 2019

 


VSAC "Kurzeme" budžets 2018.gadā

pdfVSAC Kurzeme Tāme 2018

pdfVSAC Kurzeme ziedojumu tāme 2018

pdfVSAC Kurzeme ziedojumu pārskats

pdfVSAC Kurzeme plānotais budžets 2018.gadam

pdfPaskaidrojums par valsts budžeta izdevumu izpildi 2018. gada 12 mēnešos

pdfVSAC Kurzeme Tāme 2018 "Nozares centralizēto funkciju izpilde"


 

05.03.00 Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās

Apakšprogramma finansē valsts sociālās aprūpes centra – VSAC „Kurzeme” darbību un centra sniegtos pakalpojumus:

Nr. Pakalpojums Mērķa grupa Pakalpojuma saturs
1. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā Bērni bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni vecumā līdz 2 gadiem

Pastāvīga dzīvesvieta,

diennakts aprūpe,

sociālā rehabilitācija,

iespējas atpūtai un nodarbībām,

atbalsts klienta problēmu risināšanā,

reģistrācija pie ģimenes ārsta,

ģimenes ārsta un citu speciālistu nozīmētā ārstēšanas plāna izpilde u.c.

Bērni ar garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem vecumā līdz 4 gadiem
Bērni invalīdi ar smagiem garīga rakstura traucējumiem vecumā no 4 līdz 18 gadiem
Pieaugušas personas ar smagiem garīga rakstura traucējumiem un neredzīgas personas (personas ar I un II grupas invaliditāti)
2.

„Pusceļa mājas” pakalpojumi

Personas ar garīga rakstura traucējumiem

„Pusceļa mājas” ir valsts sociālās aprūpes centru struktūrvienības, kuras sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus centru klientiem.

Pakalpojuma ietvaros klientam tiek nodrošināts mājoklis, pašaprūpes prasmju un sociālo prasmju korekcija, sadarbības prasmju, kas saistītas ar sociālo un nodarbinātības jautājumu risināšanu valsts un pašvaldības institūcijās, veicināšana, klienta individuālā sociālās rehabilitācijas plāna izstrāde un īstenošana, individuāla atbalsta sniegšana darba meklējumos un jaunu darba iemaņu apgūšanā.

                                                                                                                                                                                   

Finansiālie rādītāji 2018. gada plāns (6.versija) Izmaiņas 2018. gada fakts Izmaiņas 2019. gada plāns (7.versija)
Resursi izdevumu segšanai 7 253 548
-11 426
7 242 122
+963 192

8 205 314

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 985 080 -5 225
979 855 +52 901 1 032 756
Valsts budžeta transferti 153 003 -6 201
146 802 -146 802 0
Pašvaldību budžeta transferti 9 228 -6 201
3 027 +3 973 7 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 6 115 465 0
6 115 465 +1 050 093 7 165 558
Izdevumi - kopā 7 253 548
-11 426
7 242 122
+963 192 8 205 314
 

Būtiskākās izmaiņas 2019. gada pamatbudžetā salīdzinājumā ar 2018. gada pamatbudžetu:

2019.gadā plānoti par 5% lielāki ieņēmumi saistībā ar klientu pensiju indeksāciju. Pārskata gadā palielināts dotācijas apjoms par 17% un kopējie iestādes izdevumi 2019.gadā ir pieauguši par 13% saistībā ar darbinieku atalgojuma palielinājumu visos valsts sociālos aprūpes centros, kā arī pārskata gadā piešķirti finanšu līdzekļi novecojušas datortehnikas atjaunošanai, filiāles “Iļģi” ūdensvada nomaiņai, filiāles “Aizvīķi” pirts mājas remontdarbiem, filiāles “Gudenieki” pansionāta fasādes remontam, bruģakmens iegādei filiālēm ‘’Iļģi’’ un ‘’Dundaga’’ un LED gaismekļu iegādei.