pdfVSAC "Kurzeme" Ierobežotas pieejamības informācijas dokumentu saraksts


Privātuma politika

 

 1. Privātuma politikas mērķis un piemērošanas jomas

1.1. Privātuma politikā ir aprakstīta kārtība, kādā VSAC “Kurzeme” un tā filiāles apstrādā personas datus.

1.2. Privātuma politika piemērojama jebkurā no šādiem gadījumiem:

1.2.1. Datu subjekts kā klients izmanto VSAC “Kurzeme” sniegtos pakalpojumus;

1.2.2. Datu subjekts ir VSAC “Kurzeme” klienta likumiskais pārstāvis;

1.2.3. Datu subjekts un VSAC “Kurzeme” komunicē telefoniski, ar e-pasta vai parasta pasta palīdzību, neatkarīgi no tā, vai datu subjektam, ir līgumiskās attiecības ar VSAC “Kurzeme”;

1.2.4. Datu subjekts apmeklē VSAC “Kurzeme” administrācijas vai filiāļu telpas un teritorijas;

1.2.5. Datu subjekts ir VSAC “Kurzeme” darbinieks;

1.2.6. Datu subjekts ir ārpakalpojuma sniedzējs, tā pārstāvis vai kontaktpersona;

1.2.7. Datu subjekts ir izmantojis vai izteicis vēlēšanos, izmantot VSAC “Kurzeme” sniegtos pakalpojumus.

1.3. Privātuma politikas mērķis ir sniegt datu subjektiem informāciju par kārtību, kādā tiek apstrādāti viņu personas dati, par datu apstrādes nolūkiem un pamatojumu un kārtību, kādā datu subjekti var pieprasīt informāciju par personas datu apstrādi.

1.4. Privātuma politikā ir izmantoti Eiropas Parlamenta un padomes Regulā Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (2016. gada 27.aprīlis) jeb Vispārējā datu aizsardzības regulā (VDAR) lietotie termini un definīcijas. Regulas teksts ir pieejams šeit: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN.

 1. Informācija par pārzini

 2.1. Personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts sociālās aprūpes centrs "Kurzeme", Iļģi, Grobiņas pag., Grobiņas nov., LV-3430, e-pasts: pasts@vsackurzeme.gov.lv; tālrunis/fakss: +371 63491118.

VSAC “Kurzeme” ir filiāles:

2.1.1. filiāle "Aizvīķi",  Aizvīķi, Gramzdas pagasts, Priekules novads, LV-3487;

2.1.2. filiāle "Dundaga", Vīdales 17, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270;

2.1.3. filiāle "Iļģi", Iļģi, Grobiņas pagasts, Grobiņas novads, LV-3430;

2.1.4. filiāle "Liepāja", Apšu 3a, Liepāja, LV-3401;

2.1.5. filiāle "Gudenieki", "Saulrieti", Gudenieku pagasts, Kuldīgas novads, LV-3312;

2.1.6. filiāle “Veģi”, Veģi, Abavas pagasts, Talsu novads, LV-3294.

2.2. Centra datu aizsardzības speciālists ir Raimonds Rullis, pamatojoties uz noslēgto ārpakalpojuma līgumu. E-pasts saziņai par personas datu aizsardzības jautājumiem:

datuaizsardzība@vsackurzeme.gov.lv. Informāciju par personas datu apstrādi VSAC “Kurzeme” ir iespējams iegūt rakstot uz minēto e-pastu vai rakstot uz adresi Valsts sociālās aprūpes centrs "Kurzeme" Iļģi, Grobiņas pag., Grobiņas nov., LV-3430 ar norādi “Personu datu apstrāde”.

 1. Piemērojamie tiesību akti

3.1. VSAC “Kurzeme” darbība personu datu apstrādes jomā tiek regulēta, bet neaprobežojas, ar sekojošiem ES un Latvijas Republikas tiesību aktiem:

3.1.1. Eiropas Parlamenta un padomes Regula Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (2016. gada 27.aprīlis).

3.1.2. Personas datu apstrādes likums;

3.1.3. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums;

3.1.4. Ārstniecības likums;

3.1.5. Informācijas sabiedrības pakalpojumu likums;

3.1.6. Likumdošana darba tiesisko attiecību jomā;

3.1.7. Civillikums;

3.1.8. Ministru kabineta noteikumi ārstniecības  un sociālās palīdzības pakalpojumu jomā.

 • Papildus likumdošanas aktiem personu datu apstrādes jautājumi var būt noteikti Labklājības ministrijas izdotajos rīkojumos un VSAC “Kurzeme” iekšējos noteikumos.
 1. Apstrādājamo personas datu kategorijas, to apstrādes nolūki un pamatojums

4.1. VSAC “Kurzeme” apstrādā dažādu kategoriju Personas datus vairākiem nolūkiem, un, balstoties uz vairākiem tiesiskiem (juridiskiem) pamatiem, proti:

Nr. Apstrādājamās personas datu kategorijas Apstrādes nolūki Datu apstrādes likumīgums

4.1.1.

Datu subjektu - VSAC “Kurzeme” klientu pamatdati - vārds, uzvārds, personas kods; Datu subjektu kontaktinformācija - tālruņa numurs, dzīvesvietas adrese;

Datu subjektu veselības dati;

Jebkuri citi personas dati, kas saistīti ar datu subjekta uzturēšanos un pakalpojumu saņemšanu VSAC "Kurzeme“ filiālēs.

Pilnvērtīgu veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu nodrošināšana VSAC “Kurzeme” klientiem.

Apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu datu subjekta vai citu fizisko personu vitālās intereses (VDAR 6.panta pirmās daļas d) apakšpunkts);

Apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras (VDAR 6.panta pirmās daļas e) apakšpunkts)

4.1.2.

Datu subjektu - Klientu aizbildņu, apmeklētāju un uzņēmēju personas dati saistībā ar apmeklējumiem un klientu prombūtni.

Datu subjektu pamatdati - vārds, uzvārds, personas kods; kontaktinformācija - tālruņa numurs, dzīvesvietas adrese;

Radniecības pakāpe ar VSAC “Kurzeme” klientu.

Pilnvērtīgu veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu nodrošināšana VSAC “Kurzeme” klientiem.

VSAC “Kurzeme” klientu integrācija sabiedrībā un iespējas laiku pavadīt ģimenēs.

Apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu datu subjekta vai citu fizisko personu vitālās intereses (VDAR 6.panta pirmās daļas d) apakšpunkts);

Apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras (VDAR 6.panta pirmās daļas e) apakšpunkts)

4.1.3.

Videoieraksts, kas iegūts videonovērošanas rezultātā  VSAC “Kurzeme” telpās un teritorijās.

Drošības nodrošināšana, īpašuma aizsardzības un noziedzīgu nodarījumu novēršana un atklāšana.

VSAC “Kurzeme” klientu, apmeklētāju un personāla dzīvības un veselības apdraudējumu novēršana.

Apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu datu subjekta vai citu fizisko personu vitālās intereses (VDAR 6.panta pirmās daļas d) apakšpunkts)

4.1.4.

Datu subjektu – VSAC “Kurzeme” darbinieku personas dati. Pamatdati - vārds, uzvārds, personas kods; kontaktinformācija - tālruņa numurs, dzīvesvietas adrese;

Ar profesionālo darbību saistītā informācijas – amats, atvaļinājumi, kvalifikācijas dokumentu kopijas, citi dati.

Darba tiesisko attiecību uzturēšana atbilstoši likumdošanai un VSAC “Kurzeme” iekšējiem noteikumiem.

Apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu (VDAR 6.panta pirmās daļas c) apakšpunkts)

4.1.5.

Datu subjektu – VSAC “Kurzeme” pakalpojumu sniedzēju kontaktpersonu personas dati. Pamatdati - vārds, uzvārds, personas kods (ja nepieciešams); Kontaktinformācija - tālruņa numurs, e-pasts;

Ar profesionālo darbību saistītā informācijas – kvalifikācijas dokumentu kopijas (ja nepieciešams).

Līguma saistību izpildes nodrošināšanai starp VSAC “Kurzeme” un ārpakalpojumu sniedzēju – juridisku vai fizisku personu.

Apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras (VDAR 6.panta pirmās daļas e) apakšpunkts);

4.2. Izvērtējot nepieciešamību, apstrādes nolūkus un likumīgumu, VSAC “Kurzeme” var veikt arī citu datu subjektu grupu vai personas datu kategoriju apstrādi. Šajos gadījumos viens no apstrādes likumīguma pamatojumiem varētu būt datu subjekta piekrišana personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem (VDAR 6. panta pirmās daļas a) apakšpunkts).

 1. Datu subjekta tiesības

5.1. Datu subjektam ir sekojošas tiesības attiecībā uz savu personas datu apstrādi:

5.1.1. Tiesības piekļūt Personas datiem – Datu subjekts var iegūt: (a)VSAC “Kurzeme” apstiprinājumu par to, vai tiek apstrādāti viņa/viņas personas dati; (b) noteiktu papildu informāciju, kas noteikta Piemērojamajos tiesību aktos, un (c) apstrādāto personas datu kopijas. Minētās tiesības datu subjekts var īstenot kontaktējoties ar VSAC “Kurzeme” un nodrošinot personas identifikācijas iespējamību vai nu klātienē VSAC “Kurzeme” administrācijā, vai sūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus.

5.1.2. Tiesības labot personas datus – datu subjekts var pieprasīt labot savus personas datus, ja tie ir nepareizi vai nepilnīgi.

5.1.3. Tiesības dzēst Personas datus – datu subjekts var lūgt VSAC “Kurzeme” dzēst savus Personas datus, ja pastāv viens no VDAR 17. panta pirmās daļas nosacījumiem, taču, datu subjektam jāņem vērā, ka pastāv arī daži VDAR noteiktie izņēmumi, kad šo tiesību īstenošana nav iespējama saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

5.1.4.Tiesības ierobežot Personas datu Apstrādi – Datu subjekts var panākt, lai VSAC “Kurzeme”  ierobežotu personas datu apstrādi. Apstrādes ierobežošana nozīmē, ka, ievērojot VDAR 18.panta nosacījumus, personas dati var tikt glabāti, bet nevar tikt apstrādāti citos veidos.

5.1.5. Tiesības uz personas datu pārnesamību – tas nozīmē, ka Datu subjekts var saņemt un pārsūtīt citam pārzinim (vai prasīt tiešā veidā pārsūtīt citam pārzinim) savus “pārnesamos” personas datus. Datu subjektam jāņem vērā, ka ne visi VSAC “Kurzeme”  apstrādātie Personas dati ir uzskatāmi par “pārnesamiem”.

5.1.6. Tiesības iebilst pret Personas datu Apstrādi – datu subjektam, pamatojoties uz iemesliem saistībā ar īpašo situāciju, ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi. Šādā gadījumā VSAC “Kurzeme” datu subjekta personas datus vairs neapstrādā, izņemot, ja VSAC “Kurzeme” ir pārliecinoši leģitīmi apstrādes iemesli, kas ir svarīgāki par datu subjekta interesēm, tiesībām un brīvībām, vai lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības.

5.1.7. Tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu - ja apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz datu subjekta piekrišanu (kā tiesisko pamatu), tad datu subjekts jebkurā brīdī var to atsaukt. Šāda atsaukšana neietekmē apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana.

5.2. Datu subjektam jāņem vērā, ka Privātuma politikas 6.1. punktā minētās tiesības ne vienmēr ir absolūtas un realizējamas. Tas nozīmē, ka atsevišķos gadījumos tās var būt ierobežotas un pastāv VDAR noteiktie izņēmumi.

5.3. Ja Datu subjekts uzskata, ka nav pilnvērtīgi īstenojis savas tiesības, datu subjektam jāvēršas pie VSAC “Kurzeme” vienā no šādiem veidiem:

5.3.1. iesniedzot rakstveida iesniegumu adresētu VSAC “Kurzemei” uz adresi, kas norādīta Privātuma politika 2.3. punktā, vai;

5.3.2. nosūtot VSAC “Kurzeme” e-pasta vēstuli e-pasta, izmantojot Privātuma politikas 2.3. punktā norādīto VSAC “Kurzeme”  e-pasta adresi;

5.4. Ja VSAC “Kurzeme” ir pamatotas šaubas par fiziskās personas identitāti, kura iesniedz pieprasījumu par Privātuma politikas 7.1. punktā minēto tiesību īstenošanu, VSAC “Kurzeme” var prasīt, lai tiktu sniegta papildu informācija, kas vajadzīga Datu subjekta identitātes apstiprināšanai vai prasīt veikt identifikāciju klātienē atbilstoši VSAC “Kurzeme”  noteiktajai iekšējai kārtībai.

 1. Saņēmēju kategorijas un personas datu nosūtīšana ārpus ES/EEZ

6.1. Ja tas ir tiesiski pamatots katrā atsevišķā gadījumā, tad datu subjekta personas dati var tikt nodoti sekojošām saņēmēju kategorijām:

6.1.1. VSAC “Kurzeme” darbinieki un amatpersonas: iestāde ir tiesīga nodot personu datus turpmākai apstrādei saviem darbiniekiem un/vai amatpersonām, ja minēto personu darba/amata pienākumi ir saistīti ar personas datu apstrādi;

6.1.2. Pakalpojumu sniedzēji (Apstrādātāji un citi pārziņi): iestāde ir tiesīga nodot Personas datus turpmākai apstrādei Apstrādātājiem un citiem pārziņiem, kas sniedz VSAC “Kurzeme”  noteiktus pakalpojumus, piemēram, IT pakalpojumus, ārstniecības un sociālās aprūpes pakalpojumus, darba aizsardzības pakalpojumus, pasta pakalpojumus un citus pakalpojumus;

6.1.3. Valsts iestādes: iestāde var nodot Personas datus kompetentai valsts iestādei un/vai valsts amatpersonām (vai tām pielīdzinātām amatpersonām), ja tam ir attiecīgs tiesiskais pamats, piemēram, Labklājības ministrijai un tās pakļautības iestādēm, policijai, tiesai, Valsts ieņēmumu dienestam, un citām valsts iestādēm likumdošanā noteiktajā kārtībā.

6.1.4. Citi saņēmēji: iestāde var nodot Personas datus arī citiem saņēmējiem, ja pastāv attiecīgs tiesiskais pamats.

6.2. Personas datu Apstrāde tiek veikta tikai ES/EEZ teritorijā.

 1. Personas datu apstrādes (tai skaitā glabāšanas) ilgums

7.1. Vispārējie principi: Personas datu apstrādes un glabāšanas ilgums ir atkarīgs no Personas datu kategorijas. Attiecībā uz vairākām Personas datu kategorijām Personas datu apstrādes, ieskaitot glabāšanu, ilgumu noteic Piemērojamie tiesību akti. Gadījumos, ja Piemērojamie tiesību akti nenoteic konkrētu apstrādes termiņu, šo termiņu noteic VSAC “Kurzeme”, ņemot vērā VDAR 5. pantā paredzētos Personas datu apstrādes principus.

7.2. Informāciju par dažādu kategoriju personas datu apstrādes, tai skaitā glabāšanas, ilgumu datu subjekti var iegūt vēršoties pie VSAC “Kurzeme” administrācijas Privātuma politikas punktā 5.3. noteiktajā kārtībā.

 1. Personas datu aizsardzība

8.1. VSAC “Kurzeme” nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu apstrādājamos personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, VSAC “Kurzeme” pielieto mūsdienīgas datu apstrādes un glabāšanas tehnoloģijas.

8.2. VSAC “Kurzeme” rūpīgi pārbauda visus pakalpojuma sniedzējus, kas VSAC “Kurzeme” vārdā un uzdevumā apstrādā datu subjekta personas datus, kā arī izvērtē, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai datu subjekta personas datu apstrāde notiktu atbilstoši VSAC “Kurzeme” norādījumiem un normatīvo aktu prasībām. VSAC “Kurzeme” partneriem nav atļauts  apstrādāt datu subjektu personas datus saviem nolūkiem. 
8.3. VSAC “Kurzeme” neuzņemas atbildību par jebkādu nesankcionētu piekļuvi personas datiem un/ vai personas datu zudumu, ja tas nav atkarīgs no VSAC “Kurzeme”, piemēram, datu subjekta vainas un/ vai nolaidības dēļ.

 1. Strīdu izšķiršana un sūdzības iesniegšana

VSAC “Kurzeme” mēģinās atrisināt jebkuru strīdus situāciju, vienojoties ar datu subjektu, un sagaida, ka datu subjekts sākumā vērsīsies pie VSAC “Kurzeme”, ja viņš/viņa uzskata, ka viņa/viņas personas datu apstrāde neatbilst VDAR un/vai citiem normatīvajiem aktiem, kas regulē personas datu aizsardzību. Tomēr datu subjekts ir tiesīgs iesniegt sūdzību Datu Valsts inspekcijā, ja uzskata, ka VSAC “Kurzeme” veiktā Apstrāde ir pretrunā ar VDAR un/vai citiem Personas datu aizsardzību regulējošajiem normatīvajiem aktiem. Datu Valsts inspekcijas kontakti pieejami http://www.dvi.gov.lv/lv/.

 1. Automatizēta lēmumu pieņemšana un profilēšana

Automatizētu lēmumu pieņemšana vai profilēšana VSAC “Kurzeme” netiek veikta.

 1. Izmaiņas Privātuma politikā

VSAC “Kurzeme” ir tiesīga vienpusēji veikt izmaiņas šajā Privātuma politikā. Izmaiņas stājas spēkā dienā, kad atjaunināta Privātuma politika ir publicēta VSAC “Kurzeme” interneta vietnē https://www.vsackurzeme.gov.lv/, ja vien Privātuma politikā nav noteikts vēlāks spēkā stāšanās termiņš.