Valsts budžeta izdevumi Labklājības ministrija:


VSAC "Kurzeme" budžets 2018.gadā

pdfVSAC Kurzeme Tāme 2018

pdfVSAC Kurzeme ziedojumu tāme 2018


VSAC "Kurzeme" budžets 2017.gadā

pdfVSAC Kurzeme Tāme 2017

pdfVSAC Kurzeme ziedojumu pārskats

pdfVSAC Kurzeme plānotais budžets 2017.gadam

pdfVSAC Kurzeme ziedojumu tāme 2017

pdfPaskaidrojums par budžeta izpildi 2016. gada 12 mēnešos

pdfVSAC Kurzeme Tāme 2017 "Nozares centralizēto funkciju izpilde"


05.03.00 Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās

Apakšprogramma finansē valsts sociālās aprūpes centra – VSAC „Kurzeme” darbību un centra sniegtos pakalpojumus:

Nr. Pakalpojums Mērķa grupa Pakalpojuma saturs
1. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā Bērni bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni vecumā līdz 2 gadiem

Pastāvīga dzīvesvieta,

diennakts aprūpe,

sociālā rehabilitācija,

iespējas atpūtai un nodarbībām,

atbalsts klienta problēmu risināšanā,

reģistrācija pie ģimenes ārsta,

ģimenes ārsta un citu speciālistu nozīmētā ārstēšanas plāna izpilde u.c.

Bērni ar garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem vecumā līdz 4 gadiem
Bērni invalīdi ar smagiem garīga rakstura traucējumiem vecumā no 4 līdz 18 gadiem
Pieaugušas personas ar smagiem garīga rakstura traucējumiem un neredzīgas personas (personas ar I un II grupas invaliditāti)
2.

„Pusceļa mājas” pakalpojumi

Personas ar garīga rakstura traucējumiem

„Pusceļa mājas” ir valsts sociālās aprūpes centru struktūrvienības, kuras sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus centru klientiem.

Pakalpojuma ietvaros klientam tiek nodrošināts mājoklis, pašaprūpes prasmju un sociālo prasmju korekcija, sadarbības prasmju, kas saistītas ar sociālo un nodarbinātības jautājumu risināšanu valsts un pašvaldības institūcijās, veicināšana, klienta individuālā sociālās rehabilitācijas plāna izstrāde un īstenošana, individuāla atbalsta sniegšana darba meklējumos un jaunu darba iemaņu apgūšanā.

                                                                                                                                                                                              euro

Finansiālie rādītāji 2017. gada plāns (10.versija) Izmaiņas 2018. gada plāns (1.versija)
 
Resursi izdevumu segšanai 6 506 137 +179 103 6 685 240
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 9 228 -3000 934 287
Transferti 14 228 0 9 228
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 559 622 +182 103 5 741 725
Izdevumi - kopā 6 506 137 +179 103 6 685 240
 
 

Būtiskākās izmaiņas 2018. gada pamatbudžetā salīdzinājumā ar 2017. gada pamatbudžetu: palielināti izdevumi atlīdzībai sakarā ar minimālās algas palielināšanos valstī; palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem.